شرایط و مقررات

شرایط و مقررات

بهسایت آزمودگان خوش آمدید.

شرایطو ضوابط دسترسی و استفاده از وب سایت “آزمودگان”، از جمله هر گونه محتوا، قابلیتها و خدمات ارایه شده در سایت www.azmodegan.com به شرحزیر تشریح می شود.

لطفاقبل از شروع استفاده از سایت، شرایط و مقررات را با دقت بخوانید. استفاده شما از سایتو یا باز کردن یک حساب کاربری به معنی آن است که شما این شرایط و مقررات راپذیرفته اید.

اگربا این شرایط و مقررات موافق نیستید ، نمی بایست از سایت استفاده کنید و لطفا ازسایت خارج شوید.

اینشرایط و مقررات طی مرور زمان ممکن است بازنگری و ویرایش شود ، به همین دلیل آخریننسخه منتشر شده در سایت معتبر خواهد بود. ما تغییرات این شرایط و قوانین را پس ازعضویت به شما اطلاع  می دهیم.

برایاستفاده از این سایت، شما می بایست اطمینان داشته باشید که سن قانونی برای استفادهاز سایت و پذیرش یک توافق و قرارداد الزامی را دارید. چنانچه اینگونه نیست ، لطفااز سایت استفاده نکنید.

تیمپشتیبانی ما در دسترس است . هر گونه سوال یا ابهامی در مورد سایت یا شرایط ومقررات دارید از طریق مجاری ارتباط معرفی شده در سایت از تیم پشتیبانی بپرسید.

کلیاتو تعاریف:

 • دراین مستند منظور از ” آزمودگان” یا سایت ” آزمودگان” نام تجاری است که متعلق بهشرکت بسامان اورنگ ماندگار است و در واقع به آن اشاره می کند.
 • خریداران:کسانی هستند که خدمات “آزمودگان” را خریداری می کنند.
 • پیشنهادویژه: پیشنهاد منحصر به فردی است که متخصص می تواند در پاسخ به نیازهای خاص یکخریدار ایجاد کند.
 • درخواستویژه: درخواست خدمت ویژه توسط خریدار برای دریافت پیشنهاد ویژه از متخصص است.
 • اختلافات:اختلاف نظرهایی است که بین خریدار و متخصص در سایت “آزمودگان” ممکن است بروز کند.
 • موجودیحساب: مقدار جمع آوری شده درآمد شما به عنوان یک متخصص و / یا برگشت وجه از محلسفارشات لغو شده به عنوان یک خریدار است.
 • گزینههای اضافی خدمت(Extraoptions): خدمات اضافی قابل ارایه توسط متخصص است کهقیمت مجزایی از خدمت اصلی برای آن تعیین شده است.
 • صفحهی خدمت: که در آن متخصص می تواند توضیحات خدمت و شرایط خود را شرح دهد و خریدار میتواند خرید انجام داده یا یک سفارش ایجاد کند.
 • صفحهسفارش: صفحه ای است که در آن خریداران و متخصصان در ارتباط با خدمت سفارش داده شدهبا یکدیگر ارتباط برقرار و گفتگو می کنند.
 • سفارش:توافق رسمی بین یک خریدار و متخصص پس از خرید از صفحه خدمت متخصص است.
 • درگاهپرداخت: امکانی است که یک موسسه بانکی معتبر نظیر به پرداخت ملت برای دریافت و نقلانتقال پول از طریق سایت ایجاد نموده است.
 • درآمد:پولی است که متخصصان از سفارشهای تکمیل شده کسب می کنند و می توانند به وسیلهدرخواست برداشت وجه یا خرید خدمت از سایت “آزمودگان”، تحت همین شرایط، از آنهااستفاده کنند.
 • متخصصان:کاربرانی هستند که خدمات خود را از طریق سایت “آزمودگان” عرضه می کنند.
 • فقطکاربران ثبت نام شده می توانند در “آزمودگان” خرید و فروش انجام دهند. ثبت نامرایگان است.
 • خریدارانقبل از ایجاد یک سفارش در سایت “آزمودگان” وجه آن را پرداخت می کنند ( توضیحاتبعدی را مطالعه فرمایید).
 • خدماتو سفارش ها از طریق دکمه سفارش بر روی صفحه متخصص یا از طریق پیشنهاد ویژه خریداریمی شوند.
 • متخصصانباید سفارشات خود را بصورت کامل انجام دهند و نباید سفارشات را بدون علت لغو کنند.لغو سفارشات اعتبار و وضعیت متخصصان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
 • متخصصانبر اساس عملکرد و شهرت خود ، رده به دست می آورند. رده هر چه بالاتر باشد مزایا واعتبار بیشتری برای متخصص به همراه خواهد داشت.

متخصصان:

 • متخصصان،خدمات خود را در سایت “آزمودگان”ثبت و به روشنی شرح می دهند تا خریداران بتواننداین خدمات را با آگاهی کامل خریداری کنند.
 • متخصصانهمچنین ممکن است پیشنهادات آزمودگان را در کنار خدمات خود در اختیار خریداران قراردهند.
 • هرخدمتی که شما به فروش می رسانید و با موفقیت انجام می شود، مبلغ آن پس از کسر سهمسایت به موجودی حساب شما افزوده می شود.
 • وقتیخریدار خدمت را با رضایت تحویل گرفت می بایست تکمیل سفارش را از طریق سایت“آزمودگان” به ما اعلام کند.
 • درصورتی که لغو یک سفارش پذیرفته شود (به هر دلیلی)، وجوه پرداخت شده به حساب خریداربازگردانده می شود.
 • متخصصاندرآمد بدست آمده را فقط از طریق تکمیل فرم درخواست برداشت وجه/پول از سایت و هر ۷روز یکبار می توانند انجام دهند.
 • متخصصانمی توانند خدمات خود در سایت”آزمودگان” را از هر طریق صحیح و قانونی و با رعایتاصول تبلیغ کنند.( از جمله شبکه های اجتماعی)
 • امتیازمتخصص بر اساس نظرسنجی و نظرات نوشته شده توسط خریداران محاسبه می شود. و براساسهمین نظرات متخصص رده بندی می شود برای آگاهی از سیستم رده بندی به صفحه مربوط درسایت مراجعه کنید. در موارد خاص، امتیازات فوق العاده پایین منجر به تعلیق حسابمتخصص می شود.
 • سایت“آزمودگان”می تواند به طور موقت یا دایمی حساب یک متخصص را به دلایل زیر در وضعیتتعلیق و غیر فعال قراردهد:

برایجلوگیری از فعالیت های جعلی یا غیرقانونی

رعایتنکردن مسایل امنیتی سایت

رفتارنامناسب گزارش شده توسط خریداران

هرگونهتخلف از شرایط و مقررات سایت

 • متخصصانمسوول پرداخت هر گونه مالیات مستقیم یا غیر مستقیم، از جمله مالیات بر ارزش افزودهیا غیره هستند. ممکن است سایت “آزمودگان” بر اساس قوانین موظف به کسر این مالیاتها از حساب متخصص و پرداخت به مراجع قانونی باشد ولی به هر حال این تعهدی است کهبه عهده متخصص است و می بایست در برابر مراجع قانونی در این باره پاسخگو باشد.
 • متخصصو خریدار در جریان و موافق هستند که سایت “آزمودگان” یک سایت رسمی و تحت قوانینکشور جمهوری اسلامی ایران است و ممکن است به درخواست مراجع قانونی اطلاعات سایت وخرید و فروش ها را در اختیار ایشان قراردهد.

خدمات:

 • متخصصانمجاز به تعریف تعداد محدودی خدمت در سایت “آزمودگان” بر اساس رده خود به شرح زیرهستند:

حداکثر۵ خدمت برای متخصصان جدید (سطح نخست)

حداکثر۷ خدمت برای متخصصان ماهر رده ۱.

حداکثر۱۰ خدمت برای متخصصان حرفه ای رده ۲.

حداکثر۱۵ خدمت برای متخصصان برتر رده ۳.

 • کلیهخدمات معرفی شده در سایت ” آزمودگان” توسط کاربران این سایت ایجاد شده اند و اینسایت تولید کننده یا ارایه کننده خدمت یا مطالب و توضیحات خدمات نیست.
 • خدمات، پیشنهادات و / یا کاربران ممکن است توسط ” آزمودگان” از سایت برای نقض این شرایطو مقررات ، از جمله  موارد زیر حذف شوند:

خدماتغیرقانونی یا مخرب

نقضحق تالیف، نقض علامت تجاری، و تخطی از شرایط مالکیت معنوی

درجمطالب یا محتوای نامناسب ، الفاظ رکیک و توهین به هر شکل و به هر شخص

کپیبرداری از خدمات سایر متخصصان سایت

ارسالهرزنامه، مطالب بی معنی، خشونت آمیز یا فریب کارانه

وعدههای گمراه کننده و غیر واقعی به خریداران یا دیگران

خدماتبا کیفیت پایین

عکسهای نامربوط یا بی کیفیت و فاقد استانداردهای سایت “آزمودگان”

 • تبلیغو معرفی سایت “آزمودگان” یا خدمات سایت با استفاده از روش ها ، ابزارها یا محتواییکه به اعتبار سایت و کاربران آن لطمه بزند ممنوع است.
 • خدماتیکه برای نقض موارد فوق حذف می شوند، ممکن است منجر به تعلیق حساب متخصص هم شوند.
 • خدماتیکه به دلیل نقض مقررات حذف می شوند امکان بازگرداندن و ویرایش ندارند.
 • سایت“آزمودگان” هر نوع لینک نامناسب خدمات و مطالب را حذف خواهد کرد.
 • بهطور کل سایت “آزمودگان” این اختیار را دارد خدمات و مطالب درج شده در سایت را بنابه شرایط و مقررات سایت و سیاست های تجاری خود ویرایش یا حذف نماید.
 • درسایت “آزمودگان” امکان لازم برای متخصصان پیش بینی شده تا عکس های خدمات شان را باکیفیت مناسب و گویا در سایت قراردهند، چنانچه خدمتی با عکس مندرج در سایت انطباقنداشته باشد و این موضوع تکرار شود ، ممکن است متخصص و خدمت از سایت حذف شوند.
 • خدماتممکن است شامل یک ویدیوی معتبر آپلود شده از طریق امکانات سایت باشند.
 • اظهاراتدر مورد صفحه شخصی کاربران که مغایر با شرایط و مقررات سایت است، ممنوع می باشد.

گزینههای اضافه خدمت(Extraoptions):

 • ممکناست گزینه های اضافه خدمت که مقررات سایت “آزمودگان” را نقض کنند ، حذف شوند.
 • تعدادگزینه های اضافه خدمت که متخصص می تواند ثبت کند، متناسب و در ارتباط با رده اوست.
 • گزینههای اضافه خدمت می بایست براساس خدمت پایه و با آن مرتبط باشند.

ردهها:

بهتوضیحات صفحه سیستم رده بندی سایت مراجعه شود.

متخصصانبرتر(رده ۳)

 • باتوجه به عملکرد، حجم فروش، امتیازات بسیار بالا، رضایت خریداران و نگهداری و حفظخریداران، تعداد بالای سفارشات تکمیل شده  و …، متخصصان برتر (رده ۳) توسط مدیران “آزمودگان”  انتخاب وتعیین می شوند. متخصصان برتر دارای مزایای به مراتب بیشتر نسبت به سایر متخصصان خواهندبود.
 • متخصصاناین رده توسط “آزمودگان” به طور مداوم ارزیابی می شوند تا اطمینان حاصل شود کهاستانداردهای کیفیت و انتظارات به طور مناسبی حفظ و نگهداری می شود.

پیشنهادویژه:

 • متخصصانهمچنین می توانند پیشنهادات آزمودگان را با توجه به شرایط خاص خریدار ارسال کنند.
 • پیشنهاداتآزمودگان می بایست توسط متخصص با توضیح دقیق خدمت، قیمت و زمان تحویل تعریف شود.

حمل ونقل و تحویل خدمت:

 • خدماتفیزیکی “آزمودگان” که می بایست حمل و به خریدار تحویل داده شود ممکن است مشمولهزینه اضافه بابت حمل شوند . این هزینه براساس نرخ متعارف و متناسب با فاصله متخصصتا خریدار و روش حمل خواهد بود و توسط متخصص تعیین و مشخص می شود.
 • مسوولیتبسته بندی صحیح و ارسال به نحویی که خدمت صحیح و سلامت به دست خریدار برسد بامتخصص است و”آزمودگان” هیچ مسوولیتی در این باره به عهده ندارد.
 • اخذکد رهگیری مرسولات پستی بسیار ضروری خواهد بود تا اختلاف یا سوتفاهمی در این بارهپیش نیاید.
 • بهمتخصص توصیه اکید میشود بلافاصله پس از ارسال خدمت کد رهگیری یا هر نوع اطلاعاتیکه به خریدار در این باره کمک می کند را از طریق سایت در اختیار خریدار قرار دهد.

برداشتاز حساب درآمدها:

 • برایبرداشت درآمد خود، باید یک حساب بانکی معتبر ، شماره کارت عضو شتاب و شماره شبایحساب که متعلق به خودتان است ، داشته باشید. تمام وجوه پرداختی شما صرفا به اینحساب واریز خواهد شد.
 • برایبرداشت درآمد موجود خود، باید از منوی برداشت پول از حساب که در صفحه حساب کاربریشماست ، درخواست دهید.
 • برداشتاز حساب در فواصل ۷ روزه امکان پذیر است مگر اینکه شما جز متخصصان برتر (رده ۳)سایت باشید.
 • حداقلموجودی قابل برداشت ۱۰ هزار تومان است.

خریداران:

 • سایت“آزمودگان” هر نوع پرداخت مستقیم به حساب متخصص توسط خریدار را اکیدا توصیه نمیکند و از این بابت هم هیچ مسوولیتی به عهده نمی گیرد.
 • “آزمودگان”حق استفاده از تمام آثار منتشر شده برای اهداف تبلیغاتی و بازاریابی را برای خودمحفوظ می داند.
 • خریدارانمی توانند یک خدمت خاص و آزمودگان را با ویژگی های مورد نظر خودشان از طریق منویدرخواست ویژه ارسال نمایند .( به راهنمای این موضوع رجوع شود)
 • خریدارانمی بایست با استفاده از دکمه خرید خدمت در سایت “آزمودگان” و صفحه خدمت موردنظرشان اقدام نمایند. و و جه این سفارش را از طریق درگاه امن بانکی پرداخت نمایند.وجه پرداخت شده خریداران در سرویس پرداخت امن سایت تا زمان تحویل سفارش نگهداری میشود.
 • “آزمودگان”به عنوان نماینده خریدار مجاز خواهد بود تا پس از تایید تحویل خدمت توسط ایشان،وجه متخصص را به حساب ایشان منتقل و پرداخت نماید.
 • تاییددریافت سفارش و خدمت توسط خریدار به منزله صدور مجوز پرداخت وجه متخصص است.
 • چنانچهمتخصص درخواست واریز وجه به حسابی غیر از سایت “آزمودگان” را داد لطفا اکیدا چنیننکنید و بلافاصله به پشتیبانی سایت اطلاع دهید.
 • برایمحافظت در مقابل تقلب، معاملات غیر مجاز (مانند پولشویی) و یا سایر موارد، اطلاعاتتراکنش های مالی نگهداری می شود.
 • اگرشما به نمایندگی از شخص حقوقی یا حقیقی خرید می کنید  یا باکارت شخص دیگری پرداخت را انجام می دهید ، می بایست به طور قانونی مجاز به انجام چنینکاری باشید.

سفارشات:

 • پس ازاینکه پرداخت تایید شد ، سفارش شما ایجاد شده و به جریان می افتد و یک شناسه منحصربه فردبه سفارش تخصیص می یابد.
 • متخصصمی بایست پس از آماده شدن و تحویل خدمت ، این موضوع را در سایت ثبت کرده و مشخصنماید.
 • خریدارنیز می باید دریافت خدمت را تایید نماید تا وجه سفارش به حساب متخصص منظور شود.
 • خریدارحداکثر ظرف ۲ روز می بایست تایید یا عدم تایید خدمت را در سایت علامت بزند ،چنانچه ظرف دو روز پس از تحویل، خریدار دریافت را تایید نکند، سایت بصورت خودکار ،سفارش را تایید شده تلقی کرده و عملیات مالی متخصص را انجام خواهد داد.
 • ماخریداران و متخصصان را تشویق می کنیم تا اختلاف ها را بین خودشان حل کنند. اگر بههر دلیلی موفق به حل اختلاف نشدید موضوع را از طریق بخش مربوطه و پشتیبانی سایت پیگیرینمایید.
 • متخصصانموظفند زمان تحویل واقع بینانه برای خدمت مشخص نمایند. ممکن است خریدار در صورتعدم تحویل به موقع ،سفارش را لغو کند و این به اعتبار متخصص لطمه خواهد زد.
 • متخصصانباید مستندات آماده شدن و ارسال خدمت را در سایت ثبت کنند تا در سوابق نگهداریشود.
 • کاربرانمسوول بررسی و اسکن امنیتی تمام فایل هایی هستند که در سایت “آزمودگان” قرار میدهند هستند تا باعث انتقال ویروس ها و نرم افزارهای مخرب نشوند. مسوولیت حقوقی وجبران خسارت در این موارد با کاربر خاطی خواهد بود.
 • خریدارانممکن است از ویژگی ویرایش خدمات در صفحه سفارش استفاده کنند در حالی که سفارش بهآنها  تحویلشده است این برای مواردی است که خدمت دریافتی با سفارش مطابقت نداشته باشد یاخریدار قصد تغییر در سفارش اولیه را دارد.

نظراتو بازخوردها:

 • بررسیو بازخورد ارایه شده توسط خریداران در هنگام تکمیل سفارش، بخش مهمی از سیستم رتبهبندی “آزمودگان” است. بررسی ها نشان می دهد تجربه کلی خریدار از تعاملبا متخصصان و خدمات آنها ، یک تجربه مفید برای سایر خریدران و تشویق آنها برایخرید خواهد بود.
 • دریافتنظرات و بازخورد صحیح از خریداران یکی از اولویت های اصلی سایت“آزمودگان”است.نظرات ویرایش یا حذف نخواهند شد مگر اینکه حاوی مطالبی باشند که نقضواضح شرایط و مقررات ما باشد.
 • برایجلوگیری از هر گونه سوء استفاده از سیستم بازخورد ، همه نظرات و بازخوردها بررسیمی شود تا اطمینان حاصل شود فقط خریداران واقعی خدمت، نظر داده اند و از اینمکانیزم برای افزایش رتبه متخصص به شکل غیر واقعی استفاده نشده است.
 • نظراتو بازخوردهایی که توسط خریداران ارایه می شود، به طور عمومی در صفحه خدمت مربوطهنمایش داده می شود.
 • عدمتحویل خدمت یا هر اقدام دیگری با هدف در معذوریت قرار دادن خریدار برای دریافت نظرمطلوب از ایشان ممنوع است.
 • درصورتی که سفارش به صورت توافقی لغو شده باشد ، ممکن است متخصص درخواست حذف نظراتمرتبط خریدار را بدهند .

اختلافاتو لغو:

 • ماخریداران و متخصصان را تشویق می کنیم تا اختلاف ها را بین خودشان حل کنند. اگر بههر دلیلی موفق به حل اختلاف نشدید موضوع را از طریق بخش مربوطه و پشتیبانی سایت پیگیرینمایید.
 • سفارشمی تواند پس از تایید پشتیبانی سایت ، لغو شود.
 • درصورتی که خریدار یا متخصص با مشکلی در ارتباط با سرویس ارایه شده در یک سفارشمواجه شوند، تشویق می شوند از ابزارهای حل اختلاف سایت استفاده نموده و تلاشنمایند تا موضوع حل شود.
 • “آزمودگان”حق لغو سفارش و عودت وجوه را برای هر گونه معاملات جعلی یا مواردی که نقض شرایط ومقررات سایت است ، برای خود محفوظ می دارد حتی اگر وجه به حساب خریدار یا متخصصمنتقل شده باشد.
 • درصورتی لغو یک سفارش پذیرفته شود (به هر دلیلی)، وجوه پرداخت شده به حساب خریداربازگردانده می شود.
 • خریدارتا قبل از شروع کار و ثبت آن در سایت می تواند سفارش را لغو نماید، پس از ثبت شروعکار توسط متخصص امکان لغو سفارش فقط به صورت توافقی وجود دارد(یعنی پذیرش لغو توسطمتخصص).
 • درموارد استثناء ممکن است لغو سفارش پس از واریز وجه به حساب متخصص صورت گیرد، دراین حالت متخصص موظف به عودت وجه خواهد بود یا “آزمودگان” حساب متخصص را به میزانمبلغ سفارش لغو شده، بدهکار خواهد کرد تا از فروش های بعدی این مبلغ کسر گردد.
 • خریدارباید قبل از تماس با پشتیبانی ، موضوع اختلاف را به طور روشن در سایت “آزمودگان”ثبت نماید تا پشتیبانی بتواند به طور موثر موضوع را پیگیری نماید.
 • هرگونه استفاده غیر مجاز از سایت “آزمودگان” در زمان ثبت سفارش، پس از بررسی توسطتیم پشتیبانی ما ممکن است منجر به لغو سفارش شود.
 • پشتیبانیسایت “آزمودگان” از جمله به دلایل زیر ممکن است سفارش را لغو کند:
 • سفارشاتفعال: قبل از تایید متخصص
  • متخصصبه سفارش  بیشاز ۲۴ ساعت است پاسخ نداده است.
  • حسابکاربری متخصص به دلیل نقض شرایط و مقررات سایت حتی در مورد سفارش دیگری، بسته شود.
 • سفارشاتتحویل داده شده: )پساز تایید تحویل توسط متخصص و قبل از تایید دریافت خدمت توسط خریدار)
  • متخصصبا سو استفاده از دکمه تحویل ، در حال جلوگیری از ثبت تاخیر است. تکرار این عملممکن است به تعلیق دایمی حساب وی منجر شود.
  • خریداراز امکان ویرایش خدمت در حال سوء استفاده  برای دریافت خدمت فراتر از توافقاست.
 • سفارشاتتکمیل شده (پساز دریافت سفارش توسط خریدار و قبل از محدودیت ۲ روزه مشخص شده)
  • خدمتارسال شده دارای عدم تطابق با خدمت سفارش شده باشد.

لغواین سفارشات منوط به عودت خدمت دریافتی به متخصص است.

بازپرداخت/بازگشتپول:

 • “آزمودگان”به طور خودکار مبالغ برگشت شده از سفارش های لغو شده را به حساب خریدار منتقل میکند تا در خریدهای بعدی مورد استفاده قرار گیرد مگر اینکه خریدار از طریق فرمبرداشت وجه/پول درخواست واریز به حساب بانکی نماید.

توضیحمهم: چنانچه خدمت برای خریدار ارسال شده باشد ، تا زمانی که به متخصص عودت نگرددامکان دریافت وجه آن وجود ندارد.

مقرراتعمومی:

 • “آزمودگان”درتلاش است یک محیط دوستانه، محرمانه و حرفه ای را برقرار نگهدارد. کاربرانباید در هنگام فعالیت در سایت “آزمودگان” به این موضوع توجه داشته و به آن وفادار باشند.
 • برایگزارش نقض شرایط و مقررات سایت “آزمودگان” ، لطفا از طریق سایت با ما در تماسباشید.
 • برایمحافظت از حریم خصوصی کاربران، هویت کاربران ناشناس است. مگر اینکه خودشان گونه یدیگری عمل کنند.درخواست یا ارایه آدرس های ایمیل، اطلاعات تماس به هر شکل و فرمت ورسانه برای برقراری ارتباط خارج از  سایت“آزمودگان” به منظور دور زدنیا سوء استفاده از سیستم پیام رسانی “آزمودگان” ممنوع است.
 • هرگونهتبادل اطلاعات ضروری برای آماده سازی و تحویل سفارش، می بایست در صفحه سفارش رد وبدل شود.
 • “آزمودگان”هیچ تضمینی از سطح خدمات ارایه شده به خریداران ارایه نمی دهد. شما میتوانید از ابزار حل اختلافات ارایه شده در صفحه سفارش استفاده کنید.
 • “آزمودگان”درخصوص کسانی که در خارج از سایت “آزمودگان”با یکدیگر تعامل و گفتگو می کنند هیچمسوولیتی ندارد.
 • همهتبادل اطلاعات و فایل ها باید به طور انحصاری بر روی سایت “آزمودگان” انجام شود.
 • رفتارغیر مودبانه ، سوء استفاده، توهین و نظایر آن تحمل نخواهد شد و ممکن است بدونهشدار حساب کاربری تعلیق یا حذف شود.
 • سایت“آزمودگان” تبعیضی برای جنسیت، نژاد، سن، وابستگی مذهبی یا غیره قایل نیست و یکبنگاه تجاری خصوصی غیر وابسته ، غیر دولتی و غیر مذهبی است.
 • ارتباطاتدر “آزمودگان” باید دوستانه، سازنده و حرفه ای باشد. ”آزمودگان”آزار و اذیت و سخنان نامناسب را نسبت به دیگران  نمی پذیرد.
 • سایت“آزمودگان”به طور جدی به امنیت سایت اهمیت می دهد. هر گونه تلاش برای انتشار یا ارسالمحتوای مخرب با قصد به دست آوردن اطلاعات کاربران به شدت ممنوع است.
 • درتماس ها و تعاملات لازم است به حریم خصوصی یکدیگر احترام بگذارید.
 • تبادلاطلاعات می بایست از طریق صفحه سفارش سایت صورت گیرد. و خریدار جز در مواردی کهبرای تکمیل سفارش نیاز است و ضرورت دارد از ارایه اطلاعات شخصی خود اجتناب نماید.
 • متخصصاناطلاعاتی را که از خریدار دریافت می کنند ، نباید برای هیچ هدف دیگری به غیر ازآماده سازی و تحویل خدمت به خریدار استفاده نمایند. “آزمودگان” در مورد بی توجهی ونقض این موضوع مسوولیتی نخواهد داشت.
 • اطلاعاتحساب کاربری شما، از جمله توضیحات، مهارت ها، موقعیت مکانی و غیره، می بایست کامل،صحیح و واقعی باشند. در حالی که ممکن است در سایت بصورت  ناشناسفعالیت نمایید.
 • سایت”آزمودگان”حق دارد که هویت و اطلاعات کاربران را از طرق ممکن از جمله درخواست ارسال مدارکشناسایی ، تماس تلفنی، ارسال نامه پستی ، دوربین یا نظایر آن کنترل و تایید نماید.
 • کاربرانمجاز نیستند از سایت “آزمودگان” برای فعالیت ها و مقاصد غیرقانونی استفاده نمایند.
 • برایجلوگیری از تقلب و سوء استفاده، کاربران مجاز به داشتن فقط یک حساب کاربری فعالهستند.هر حساب کاربری اضافه ای که ایجاد شود غیرفعال خواهد شد و ممکن است منجر بهحذف کلیه حساب های کاربر شود.
 • کاربراناجازه خرید و فروش حساب های کاربری را ندارند.
 • “آزمودگان”حق دارد حساب کاربری کاربران را به دلیل نقض این شرایط و مقررات یا به علت استفادهغیرمجاز یا نامناسب از سایت ،  به طور موقت یا دایم غیر فعالکند و مبالغ موجود در حساب کاربری آن ها را ضبط یا توقیف نماید.
 • کاربرانبا حسابهای غیرفعال قادر به فروش یا خرید درسایت “آزمودگان” نخواهند بود.
 • کاربرانیکه به دلیل نقض شرایط و مقررات ، حساب کاربری شان غیر فعال شده است  می توانندبرای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقض و وضعیت حساب با پشتیبانی سایت تماس بگیرند.
 • تنهامرجع حل اختلافات سایت “آزمودگان” همانی است که در این سایت و این سند توضیح دادهشد است و کاربران با آگاهی می پذیرند در مورد اختلافات ، رای نهایی داوری با سایت“آزمودگان” است و هیچگونه دعاوی حقوقی و قضایی در این باره مسموع نخواهد بود.
 • “آزمودگان”ممکن است شرایط و مقررات خود را تغییر دهد. هنگامی که این تغییرات انجام میشود، “آزمودگان” نسخه جدیدی از شرایط و مقررات را در این صفحه قرار خواهد داد. و ازآن پس برای کاربران و استفاده کنندگان سایت لازم الاجرا است.
 • شمابا مطالعه و بدون ابهام و اشکال با این شرایط و مقررات موافقت می کنید و حضور شمادر سایت به عنوان استفاده کننده و کاربر سایت به منزله پذیرش این شرایط و مقرراتاست و از این بابت عذری پذیرفته نیست.

محتوایایجاد شده توسط کاربر:

 • تماممطالب موجود در سایت “آزمودگان” توسط کاربران ما (خریداران و متخصصان) ایجاد شدهاند . ”آزمودگان”محتوای قابل آپلود / ایجاد شده کاربران را برای صحت، نقض کپی رایت، علایم تجاری، یانقض قوانین بررسی نمی کند. ما همه را دعوت می کنیم گزارش هاینقض را همراه با مستندات روشن به ما ارایه کنید. اطمینان می دهیم بطور دقیق بررسی وترتیب اثر داده خواهد شد.
 • علاوهبر این، “آزمودگان” مسوول محتوا، کیفیت و یا سطح خدمات ارایه شده توسط متخصصان(حتی اگر آنها متخصص حرفه ای یا متخصص برتر باشند) نیست.
 • ماتمام تلاش خود را برای ایجاد بستری برای تعاملات و خدمات باکیفیت انجام می دهیماما هیچگونه ضمانتی در رابطه با خدمات ، تحویل آنها و هر گونه ارتباط بین خریدارانو متخصصان ارایه نمی دهیم.
 • ماکاربران را تشویق می کنیم تا از سیستم رتبه بندی ما، برای ایجاد یک جامعه کاریمناسب ، متعهد و ایجاد انگیزه برای رشد و کمک به دیگران برای تصمیم گیری ،به شکلمناسب استفاده کنند.
 • باثبت یک خدمت در “آزمودگان”، متخصص متعهد می شود که مجوز های قانونی و حقوقی ، برایارایه، فروش و یا فروش مجدد این خدمات از طریق “آزمودگان”  را دارد.
 • خریدارانیا سایر متخصصان حق کپی برداری، یا مهندسی معکوس خدمات ارایه شده در سایت”آزمودگان ندارند.
 • کاربران(خریداران و متخصصان) آگاه هستند و موافقند که “آزمودگان اجازه دارد از کلیهاطلاعات مندرج در سایت از جمله ؛ متن، عکسها، ویدیوها، نامهای کاربری و سایراطلاعات دیگر ، بدون نیاز به اجازه مجدد ، برای اهداف مختلف از جمله بازاریابی وتبلیغات استفاده نماید.
 • “آزمودگان”مسوولیتی بابت اقداماتی که خریداران و متخصصان بیرون از سایت انجام می دهند ندارد.
 • “آزمودگان”نمی تواند استفاده شما از سایت، محتوای آن و هر سرویس دیگری را تضمین کند ایندسترسی و استفاده به دلایل مختلف ممکن است ، متوقف شوند از جمله؛ قطع شدن اینترنت، حملات خرابکارانه، بروز رسانی سرورها و ….
 • “آزمودگان”هیچ گونی مسوولیتی در قبال معاملات انجام شده در سایت ، استفاده از خدمات و اثراتآن ، نحوه استفاده از خدمات ، میزان سود ،ضرر یا زیان کاربران ناشی از معاملات،کنترل و صحه گذاری مجوز قانونی خدمات و نظایر آن ندارد. در واقع “آزمودگان” محلیاست که بین عرضه کنندگان خدمات و خریداران ارتباط برقرار می کند بدون اینکه درجزییات معاملات آنها دخالتی داشته باشد.
 • طبققانون رسمی کشور مسوولیت اظهارات و درج مطالب خلاف واقع بر عهده ارایه کننده آناست.