خرید خارجی

avatar ommiiidddd
بدون امتیاز
مشاوره خدمات بازرگانی بین المللی، واردات/صادرات مشاوره خدمات بازرگانی بین المللی، واردات/صادرات
مشاوره خدمات بازرگانی بین المللی، واردات/صادرات
توافقی تومان
avatar hosseinismr
بدون امتیاز
مشاوره در خصوص صادرات، واردات خرید خارجی قراردادها و مذاکرات مشاوره در خصوص صادرات، واردات خرید خارجی قراردادها و مذاکرات
مشاوره در خصوص صادرات، واردات خرید خارجی قراردادها و مذاکرات
توافقی تومان