سرمایه‌گذاری

avatar Redjvani
بدون امتیاز
-خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌ -خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌
-خدمات و مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار‌
ساعتی 4,000,000 تومان
avatar mohammadyazdani
بدون امتیاز
بورس و خدمات مربوطه بورس و خدمات مربوطه
بورس و خدمات مربوطه
توافقی تومان
avatar arash62
بدون امتیاز
مدیریت پیمان مدیریت پیمان
مدیریت پیمان
توافقی تومان