منابع انسانی

avatar yavarian
بدون امتیاز
تدریس مدیریت منابع انسانی تدریس مدیریت منابع انسانی
تدریس مدیریت منابع انسانی
توافقی تومان
avatar alisalehi
بدون امتیاز
کارشناس استقرار نرم افزار و نرم افزارهای سرمایه انسانی همکاران سیستم کارشناس استقرار نرم افزار و نرم افزارهای سرمایه انسانی همکاران سیستم
کارشناس استقرار نرم افزار و نرم افزارهای سرمایه انسانی همکاران...
توافقی تومان
avatar Alimir1989
بدون امتیاز
خدمات مشاوره تحصیلی و شغلی خدمات مشاوره تحصیلی و شغلی
خدمات مشاوره تحصیلی و شغلی
ماهانه 750,000 تومان