هدایت و کوچینگ

avatar akbari.yagub
بدون امتیاز
ارائه برنامه ورزشی ارائه برنامه ورزشی
ارائه برنامه ورزشی
هفتگی 25,000 تومان
avatar alisabet
بدون امتیاز
مشاوره کسب و کار،بازاریابی،فروش،هوش مالی،مدیریت و رهبری استراتژیک.،سیستم سازی مشاوره کسب و کار،بازاریابی،فروش،هوش مالی،مدیریت و رهبری استراتژیک.،سیستم سازی
مشاوره کسب و کار،بازاریابی،فروش،هوش مالی،مدیریت و رهبری...
توافقی تومان